ABOUT US|PROGRAMMES|FACULTY & RESEARCH|ADMISSIONS|PLACEMENTS|CORPORATE RELATIONS|EVENTS
Life @ DBAR

Business Administration & Research Students Association (BARSA)

Sr.No.

Name of the Committee

Committee Members MBA-I

Committee Members MBA-II

Faculty Coordinator

1

Quiz Committee

Payal Padwekar(GL)
Namrata Telgote
Dhiraj Kathole
Sagar Wagh

Snehal Chopade(GL)
Prachi Jain
Urwashi Jiwani
Priti Jagtap
Rohit Pohaney

Prof. P. M. Kuchar
Prof. M.A. Dande
Prof. S. M. Mishra

2

Mock Interview Committee

Supriya Basatwar(GL)
Harshali Kahar
Santosh Dande
Roshan Bhange

Swati Belkar(GL)
Priti Jagtap
Suraj Pachpor
Neelam Gedam

Dr. P. V. Bokad
Prof. N. Y. Kasliwal

3

Extempore Committee

Nikhil Alankar(GL)
Bhagyashri Sathe
Manisha Chopde
Bharat Khedekar

Niraj Dudhmogre(GL)
Madhuri Pyarlewar
Nitika Jadhao

Prof. N. Y. Kasliwal
Prof. S. M. Mishra
Prof. M.A. Dande

4

Seminar Committee

Apeksha Mahajan(GL)
Meeta Gohel
Angha Dhanagre
Raju Kadu
Prashant Kale

Nilesh Ubharhande(GL)
Amit Wandhare
Neelam Gedam
Priyanka Tayade
Ashwini Waychol

Dr. H. M. Jha “Bidyarthi
Prof. S. M. Mishra
Prof. M. L. Herode

5

Debate Committee

Grishma Agrawal(GL)
Priyanka Sonone
Ramakant Jadhav
Vilas Jadhav

Minal Bhagdewani(GL)
Aditya Khandelwal
Varsha Khandelwal
Priti Jagtap

Prof. M.A. Dande
Prof. N. Y. Kasliwal
Prof. P.M. Kuchar

6

Audio Video Committee

Santosh Dande(GL)
Ritesh Mundada
Supriya Basatwar

Baban Mahanur(GL)
Ganesh Chopde
Bhushansingh Borode

Prof. S. M. Mishra
Prof. M.A. Dande
Prof. M. L. Herode

7

Advertising & Publicity Committee

Roshan Bunte(GL)
Pavan Bonde
Manisha Giri
Yagnika Deshpande

Monali Awate(GL)
Megha Sharma
Sumit Rathi
Harish Singh
Gopiraj Chavan

Dr. H. M. Jha “Bidyarthi
Prof. M.A. Dande
Prof. L. B. Deshmukh

8

Hostel & Mess Committee

Amit Sharma
Akshay Jagtap(GL)
Shilpa Burghate(GL)
Manisha Giri

Priti Jagtap(GL)
Nilesh Wakhare(GL)
Madhuri Pyarlewar
Snehal Chopade

Prof. M.A. Dande
Prof. S. M. Mishra

9

Industrial Tour Committee

Madhuri Kale(GL)
Yogita Korde
Ganesh Karankar
Chetan Jingne

Chetan Chaudhari(GL)
Swati Bhagdewani
Jamana Fafat
Avinash Rithe

Prof. L. B. Deshmukh
Prof. P. M. Kuchar
Prof. N. Y. Kasliwal

 

10

Management Game Committee

Bhagyashree Bhatkar(GL)
Mukta Alaspure
Nilesh Gade
Pawan Gabhane

Megha Sharma(GL)
Neelam Gedam
Priti Jagtap
Ganesh Bartiya

Dr P V Bokad
Prof. S. M. Mishra
Dr. H. M. Jha “Bidyarthi”

11

Library Committee

Priyanka Dagwar(GL)
Sayali Katolkar
Udaysing Daberao
Akshay Jagtap

Priyanka Khetan(GL)
Prachi Jain
Swati Belkar
Sandip Sardar
Pawan Mude

Prof.M A Dande

12

Sports Committee

Vijay Pimplekar(GL)
Mita Gohel
Yagnika Despande
Arpit Ghongade

Harish singh(GL)
Suraj Pachkor
Dhanshree dopate
Jamana Fafat

Prof. P. M. Kuchar
Prof. M.A. Dande
Prof. L. B. Deshmukh
Dr P. V. Bokad

13

Research Committee

Sarita Gawande(GL)
Manisha Chopade
Ritesh Mundada

Ganesh Chopade(GL)
Urwashi Jiwani
Priyanka Khetan

Dr. P. V. Bokad
Dr. H. M. Jha “Bidyarthi”
Prof. N. Y. Kasliwal

14

Tatwa –Wall Committee

Nilesh Nimbhore(GL)
Adwait Pachchhao
Vijay Pimplekar
Shaila Tikar

Minal Tayde(GL)
Priyanka Tayde
Monali Awate
Satyawan Umate

Prof. S. M. Mishra
Prof. M A Dande
Prof. M. L. Herode

15

Cosmic Committee

Shivam Khedkar(GL)
Ritesh Mundada
Swpnil Saraf

Ashiwini Waychol(GL)
Nilesh Ubharhande
Rishikesh Vyas
Jayashree Satpute

Dr. H. M. Jha “Bidyarthi”
Prof. M A Dande

16

Cultural Committee

Ganesh Rathi(GL)
Amit Sharma
Sanjay Sasane
Apeksha Mhajan
Manisha Chopade
Mukta Alaspure
Shilpa Burghate
Angha Dhanagare
Prasad Sangavai

Nitika Jadhao(GL)
Swati Bhagdewani
Neelam Gedam
Madhuri Pyarlewar
Danashri Dhopate
Monali Awate
Swati Belkar
Suraj Pachpor
Gaurav Shelke

Dr. P. V. Bokad
Prof. N. Y. Kasliwal
Prof. M.A. Dande

17

Group Discussion Committee

Vishal Shelke (GL)
Tushar Upadhye
Grishma Agarwal
Priyanka Dagwar

Pratima Kanhere(GL)
Anup Sadawarte
Bhagyashri Tawalare
Vrushali Thigade

Prof. N. Y. Kasliwal
Prof. S. M. Mishra
Prof. L. B. Deshmukh
Prof. M. L. Herode

18

Computer Committee

Adwait Pachchhao(GL)
Manisha Chopade
Manisha Giri
Vilas Jadhav

Ganesh Bhartia(GL)
Megha Sharma
Pratima Kanhere
Baban Mahanur
Niraj Dudhmogre

Prof. P. M. Kuchar

19

Guest Lecture Committee

Wakeel A Khan(GL)
Ram Wakode
Shilpa Burghate
Bhagyashree Sathe

Sumit Rathi(GL)
Snehal Khirwal
Asshwini Waychol
Gajanan sonone
Praful Shende

Dr. H. M. Jha “Bidyarthi”
Prof. N. Y. Kasliwal
Prof. P. M. Kuchar

20

T & P Committee

Sachin Wavhal(GL)
Kishor Zaparde
Supriya Basatwar
Yagnika Despande
 Ganesh Rathi

Varsha Khandelwal(GL)
Nilesh Ubharhande
Neelam Gedam
Megha Sharma

Prof. P. M. Kuchar

21

Aptitude Test Committee

Avinash Wankhade(GL)
Prasad Sangavai
Madhuri Kale
Priyanka Sonone
Arpit Ghongade

Prachi Jain(GL)
Snehal Chopde
Rakesh Jeswani
Nilesh Vyas
Gajanan sonone
Urwashi JIwani
Ashok Kharat

Prof. S. M. Mishra
Prof. P. M. Kuchar

22

Parishkriti Committee

Mita Gohel (GL)
Anagha Dhanagare
Grishma Agrawal
Manisha Giri
Kishor Zaparde
Shivam Khedkar
Ritesh Mundada 

Aditya Khandelwal(GL)
Chetan Choudhari
Harish singh
Minal Bhagdewani
Swati Bhagdewani
Minal Tayde

Dr. P. V. Bokad
Prof. P.M. Kuchar
Prof. M. A. Dande
Prof. N. Y. Kasliwal

23

Prakalpakriti Committee

Bhagyshree Sathe(GL)
Apeksha Mahajan
Nilesh Gade
Santosh Dande
Ganesh Karankar
Ram Wakode
Vishal Shelke
Adwait Pachhao
Kishor Zaparde

Swati Bhagdewani(GL)
Dhanshree Dhopte
Monali Awate
Priyanka Tayade
Harish Singh
Ganesh Bhartia
Bhushansing Borade
Chetan Chaudhari
Prachi Jain
Madhuri Pyarelewar

Dr. H. M. Jha “Bidyarthi”
Prof. M. L. Herode
Prof. P.M. Kuchar

24

Corporate Interaction Committee

Nilesh Gade(GL)
Prasad Sangavai
Madhuri Kale
Sachin Wavhal
Ram Wakode
Shilpa Burghate

Rohit Pohaney(GL)
Baban mahanur
Sumit Rathi
Babulal Rathod
Praful Shende
Nilesh Wakhare
Megha Sharma
Neha Loharia

Dr. H. M. Jha “Bidyarthi
Prof. L. B. Deshmukh
Prof. P.M. Kuchar

25

Management Day  Committee

Yagnika Despande(GL)
Mita Gohel
Bhagyashree Bhatkar
Adwait Pachchhao
Sachin Wavhal
Sanjay Sasane
Priyanka Dagwar

Snehal Khirwal(GL)
Ashwini Waychol
Amit wandhare
Nilesh Wakhare

Prof. N. Y. Kasliwal
Prof. P.M. Kuchar

26

Workshop Committee

Prasad Sangavai(GL)
Arpit Ghangade
Harshali Kahar
Shaila Tikar

Sumit Rathi(GL)
Snehal Khirwal
Ashwini Waychol
Gajanan sonone
Praful Shende

Dr. H. M. Jha “Bidyarthi”
Prof. S. M. Mishra
Prof. M.A. Dande
Prof. L. B. Deshmukh

27

Written Communication
Committee

Arpit Ghongade (GL)
Ganesh Rathi
Vishakha Paraskar
Sayali Katolkar

Urwashi Jiwani(GL)
Megha Sharma
Prachi Jain
Baban Mahanur
Ganesh Bhartia

Prof. P.M. Kuchar
Prof. M.A. Dande

28

Business Plan Committee

Adwait Pachchhao(GL)
Harshali Kahar
Shilpa Burghate
Mita Gohel
Harshali Kahar
Ram Wakode
Prasad Sangavai
Vikas Shelke
Avinash Wankhade
Nilesh Gade

Rohit Pohaney (GL)
Satyawan Umate
Nilesh Ubarhande
Sandip Sardar
Pawan Mude
Neha Lohariya
Nitika Jadhao
Priti Jagtap
Madhuri Pyarlewar

Prof. M. L. Herode
Dr. V. R. Katkhede
Prof. S. M. Mishra

29

Project Based Learning Committee

Prashant Kale(GL)
Ram Wakode
Ramakant Jadhao
Pavan Bonde
Harshali Kahar
Shaila Tikar
Anagha Dhanagre
Yogita Korde

NA

Prof. L. B. Deshmukh,
 Prof. S. M. Mishra

30

Community Based Learning Committee

NA

Suraj Pachpor(GL)
Aditya Khandelwal
Satyawan Umathe
Bhushansingh Borade
Rishikesh Vyas
Bhagyashri Tawalare
Dhanashri Dhopte

Dr. H. M. Jha “Bidyarthi”,
Prof. M.A. Dande